Verkoopsvoorwaarden

VERZAKINGSRECHT

Op verzoek van de reiziger wordt onmiddellijk een aanvang genomen met de uitvoering van de overeenkomst en worden onmiddellijk de nodige reserveringen en bevestigingen verricht. Bij toepassing van artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht en haar uitvoeringsbesluiten geldt het volgende: de consument beschikt NIET over het recht om van de aankoop af te zien.

I. Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

1. Algemeen

De bestelbon/reisbevestiging/factuur zal in alle gevallen geacht worden te gelden als de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis. De overeenkomst zal pas tot stand komen na deze schriftelijke bevestiging en dit onder voorbehoud van wijzigingen m.b.t. tarieven, vertrek en aankomsturen, e.a.

Getflights BV is niet verantwoordelijk voor de nodige identiteitsbewijzen zoals reispas, visa, e.a. dewelke dienen te worden aangevraagd door de reiziger. Eveneens is Getflights BV niet verantwoordelijk voor de nodige inentingen e.a.

Eventuele kosten die zouden kunnen rijzen ten gevolge van foutieve informatie op de door de klant ondertekende factuur of via de website ingevulde bestelbon zijn uitsluitend ten laste van de klant.

 

2. Betaling

Bij niet-betaling van het saldo behoudt Getflights BV zich het recht om de reisdocumenten niet af te leveren. De niet-betaling van het saldo zal immers beschouwd worden als een verbreking van het contract door de reiziger conform de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Het voorschot blijft verworven voor Getflights BV en bij annulering door de reiziger dienen de onkosten integraal betaald te worden door de reiziger.

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10% met een minimum van 62 euro en dit van rechtswege zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Daarnaast en eveneens zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, zal een interest verschuldigd zijn van 1% per maand. Iedere begonnen maand zal worden aanzien als een volledige maand.

 

3. Geschillenregeling

Beide partijen komen overeen en erkennen dat de plaats van uitvoering van de overeenkomst de maatschappelijke zetel van de verkoper is. Zij verklaren en erkennen dat alle geschillen met betrekking tot deze bestelbon/reisbevestiging/factuur onderworpen zijn aan het Belgische recht en overeenkomstig art. 624, 2° Ger Wb.

In het geval je als consument niet tot een akkoord kan komen via een van onze communicatiekanalen (contactformulier, email adres, telefoon, ...) over een geschil met ons, heb je de mogelijkheid om het ODR-platform aangeboden door de Europese Unie te gebruiken, welke je hier kan vinden.

Geschillen dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbanken van Brugge. 

4. Garantiefonds

Getflights BV is aangesloten bij MS Amlin. Hierop kan de klant beroep doen bij financieel onvermogen.

 

5. Persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de Europese privacywetgeving (GDPR) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens:

 

Persoonlijke identificatiegegevens worden door Getflights BV verwerkt met de bedoeling de diensten te verlenen waarvoor de klant zich bij Getflights BV heeft geregistreerd. Daarnaast zal Getflights BV deze gegevens ook gebruiken om de klant informatie aan te bieden over andere producten en diensten van Getflights BV die mogelijk voor de klant interessant zijn.

 

Getflights BV zal de persoonlijke gegevens van de klant uitsluitend gebruiken voor bovenvermelde doeleinden. Getflights BV zal geen persoonlijke gegevens bekendmaken, verkopen, verhuren of uitwisselen met andere organisaties of instanties, tenzij aan bedrijven die optreden als gegevensverwerkers en handelen in naam van en onder controle van Getflights BV. Het kan ook indien u vooraf bent verwittigd en hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat, of als anderszins door de wet wordt voorgeschreven.

 

De klant heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen, te beperken en zo nodig vragen om foutieve gegevens recht te zetten. De klant mag bovendien bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Dat kan eenvoudig door te mailen naar hello@groupflights.com of schrijven naar Getflights BV, Gistelsesteenweg 676, 8200 Brugge. Bij iedere elektronische nieuwsbrief wordt de klant de kans geboden zich uit te schrijven.

 

6. Bijzondere Verkoopsvoorwaarden

De onderstaande bijzondere verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

II. Bijzondere verkoopsvoorwaarden Getflights BV als reisorganisator

 

Voor de algemene reisvoorwaarden verwijzen wij naar de andere bijlagen.

 

1. Prijs

De overeengekomen prijs is vast, alle taksen zijn inbegrepen met uitzondering van de ter plaatse te betalen luchthaventaksen, onder voorbehoud van een verhoging van wisselkoersen, tarieven en/of taksen van de vervoerders. De door ons toegepaste

wisselkoersen en tarieven zijn die vermeld in de reisbrochures (zie art. 6 van de Algemene Reisvoorwaarden).

Zo de verhoging van de overeengekomen prijs boven 8% gaat mag de reiziger, binnen de acht dagen volgend op de berichtgeving aan hem, het contract ontbinden.

In dit geval heeft de reiziger enkel het recht op terugbetaling van de reeds betaalde bedragen. Deze terugbetaling zal binnen de maand gebeuren.

Indien voor het begin van de reis B.T.W. en/of andere door de overheid opgelegde taksen wijzigen wordt de globale prijs in dezelfde mate aangepast.

 

2. Betaling

 

Voorschot

Bij inschrijving van een reis dient onmiddellijk een voorschot van tenminste 30% te worden betaald met een minimum van 150 euro per persoon, tenzij op de bestelbon/reisbevestiging/factuur anders wordt overeengekomen. Bij inschrijving binnen de maand voor afreis moet de volledige reissom onmiddellijk betaald worden.

 

Saldo

Behalve indien op de bestelbon/reisbevestiging/factuur anders wordt overeengekomen, moet de reiziger uiterlijk 6 weken voor afreis het saldo betalen, waarna hem de reisdocumenten, uiterlijk 1 week voor het vertrek, worden afgeleverd.

 

III Bijzondere verkoopsvoorwaarden Getflights BV als doorverkoper

 

1. Prijs

De vermelde prijzen zijn vastgelegd door de vervoersmaatschappijen of de touroperators en blijven geldig zolang de voorraad van het betrokken product strekt. Offertes en prijzen die mondeling door Getflights BV worden meegedeeld, blijven steeds onder voorbehoud. Bij vluchten is de prijs pas definitief bij de uitgifte van het vliegtuigticket. Uitgifte kan enkel na volledige betaling.

 

2. Uurregelingen

De vermelde uurregelingen kunnen steeds wijzigen, dit zowel voor als tijdens de reis. Bijgevolg kunnen aansluitende vluchten door Getflights BV niet worden gegarandeerd.

 

3. Annulering en wijziging door vervoersmaatschappij of touroperator

Indien om één of andere reden één of meerdere vervoersmaatschappijen of touroperators beslissen om de vluchten of de reis geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen, zal Getflights BV alleen gehouden zijn tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het vliegtuigticket of de reis indien zij zelf terugbetaling heeft bekomen vanwege de vervoersmaatschappijen of touroperators. In geen geval zal Getflights BV gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

 

4. Annulering en wijziging door de reiziger

  • Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht
  • Voor de specifieke annulerings- en wijzigingskosten verwijzen we naar de specifieke voorwaarden verbonden aan uw tarief
  • Getflights BV rekent een forfaitaire administratiekost aan bij wijziging en/of annulering